Professionalisering

23 juni 2016
Professionalisering

Professionalisering

Als verenigingsmanager bij MOS kom je dagelijks in aanraking met veel verschillende verenigingen. Verenigingen verschillen bijvoorbeeld van elkaar door de wijze waarop ze zijn georganiseerd, de samenstelling van de achterban en de ambities die zij zich stellen. Elke ambitie vereist voor haar realisering een bepaald niveau van professionalisering. Het verschilt per vereniging tot hoe ver zij hierin willen gaan.

Uniforme kwalificering voor professionals

Het Platform voor InformatieBeveiliging (PvIB) is zo'n vereniging die zich de laatste jaren sterk aan het ontwikkelen is. Het onderwerp is actueel, het ledenaantal groeit al jaren achtereen, bijeenkomsten trekken volle zalen en de vereniging heeft een grote actieve achterban. De vereniging levert al lange tijd een actieve bijgedragen aan de professionalisering van de beroepsgroep. Dit doet zij onder andere door (samen met Rijksoverheid en andere stakeholders in de markt) een kwalificatiestelsel te ontwikkelen. Het stelsel maakt uniforme  kwalificering mogelijk van professionals in de informatiebeveiliging  en staat internationaal model voor een breed gedragen e-Competence  Framework. Vanuit de overkoepelende stuurgroep van het kwalificatiestelsel is PvIB nu gevraagd eigenaar te worden van het kwalificatiestelsel en deze ook te gaan beheren.

Als verenigingsmanager is het leuk onderdeel te zijn van een vereniging die zo'n ontwikkeling doormaakt en dat de inspanningen van de vereniging ook voor de buitenwereld niet onopgemerkt blijven. Tegelijkertijd roept zo'n verzoek ook de nodige praktische vragen op zoals: wie beheert het register, wie certificeert, wie geeft de certificaten uit, wat zijn de kosten en financiële risico's en wie betaalt wat? Het verzoek is in zekere zin een moment waarop de vereniging expliciet de vraag wordt gesteld of zij de ingezette professionalisering van de vereniging naar een volgende fase wenst te brengen.

Iedere fase kent een eigen stijl

Je kijkt, als verenigingsmanager, op zo'n moment vooral naar de consequenties voor de samenwerking tussen bestuur en bureau. Voor verenigingen die professionaliseren is het namelijk van belang stil te staan bij de bestuursstijl die wordt gehanteerd. Elke fase van professionalisering kent een eigen stijl die leidend is voor de samenwerking. De precieze stijl verschilt per vereniging, maar kortweg wordt de afstand van het bestuur tot het bureau groter naarmate een vereniging professionaliseert. Een executieve bestuursstijl is noodzakelijk in een vereniging zonder (of met weinig) betaalde krachten. Maar in een vereniging waarin professionalisering zich doorzet, veroorzaakt bemoeienis van het bestuur met de details al snel voor beleidsconcurrentie, dit met irritaties en verlies aan effectiviteit en efficiëntie tot gevolg. In het meer toezichthoudende model worden strategische beleidsplannen bovendien steeds belangrijker. Anders gezegd, professionalisering van de uitvoering vraagt om duidelijke beleidskaders die vanuit de vereniging worden meegegeven. Professionalisering betekent dus nadrukkelijk niet dat leden de greep op de vereniging verliezen.

Beslissing PvIB

Binnenkort bereikt PvIB het moment waarop zij daadwerkelijk een besluit moet nemen ten aanzien van het verzoek van de stuurgroep. Het bestuur bereid zich hier zorgvuldig op voor door de verschillende scenario's met bijbehorende organisatorische invullingen in kaart te brengen. Wat het besluit ook mag zijn, het zal een weloverwogen en goed doordacht besluit zijn en vanaf de zijlijn kijk ik aandachtig mee .

 

Jitze Vellenga
 


< Terug naar Publicatieoverzicht Download publicatie


Over de auteur

Jitze Vellenga
Jitze Vellenga
Verenigingsmanager
Wij maken gebruik van cookies, gaat u hiermee akkoord? Meer informatie